CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG YÊN BÁI
Yen Bai Water Supply and Construction Joint Stock Company
Thanh toán qua ngân hàng:
Thanh toán qua các tổ chức trung gian: